منو
سبد شما

PON

PON

محصولات GPON eltex

) برای ارائه دسترسی پهنای باند برروی محصولات پان (PON) که مخفف Passive Optical Network طراحی شده است.

اینترفیسهای GPON، برای اتصال به شبکه توزیع فیبر نوری مورد استفاده قرار می گیرند. شما می توانید از طریق یک رشته فیبر برروی هر اینترفیس به 64 پایانه مشترک فیبر نوری متصل شوید. دسترسی به شبکه operator's transport ها از طریق اینترفیسهای 10 Gigabit و combined Gigabit uplink ها امکانپذیر می باشند.

OLT جهت مدیریت دستگاههای سمت مشترک، ترافیک سوئیچها و اتصال به transport network ها می باشد. پهنای باند دسترسی با استفاده از تکنولوژی FTTH، نسخه ای با بالاترین کیفیت از ارائه سرویس Triple Play (سه منظوره: Voip-Data-IP-TV) می باشد به طوری که بالاترین سرعت داده را در مسافتهای طولانی، فراهم می کند.

 

مزیت مهم تکنولوژی PON ، عدم نیاز به جریان برق در نقاط اتصال OLT به ONT می باشد که تا حد زیادی هزینه های عملیاتی شبکه را کاهش می دهد. علاوه بر این تکنولوژی تجهیزات پون (PON) ، با کاهش طول نهایی فیبر نوری، باعث صرفه جویی در کابل کشی های مورد نیاز زیرساخت می گردد. همانطور که فقط یک رشته فیبر می تواند به تعداد 64 مشترک انشعاب یابد و این انشعاب نیز از طریق یک نود مرکزی و با استفاده از اسپیلیترها صورت می گیرد.

Optical Line Terminal) OLT) برای ارائه دسترسی پهنای باند برروی محصولات پان (PON) که مخفف Passive Optical Network طراحی شده است.

اینترفیسهای GPON، برای اتصال به شبکه توزیع فیبر نوری مورد استفاده قرار می گیرند. شما می توانید از طریق یک رشته فیبر برروی هر اینترفیس به 64 پایانه مشترک فیبر نوری متصل شوید. دسترسی به شبکه operator's transport ها از طریق اینترفیسهای 10 Gigabit و combined Gigabit uplink ها امکانپذیر می باشند.

OLT جهت مدیریت دستگاههای سمت مشترک، ترافیک سوئیچها و اتصال به transport network ها می باشد. پهنای باند دسترسی با استفاده از تکنولوژی FTTH، نسخه ای با بالاترین کیفیت از ارائه سرویس Triple Play (سه منظوره: Voip-Data-IP-TV) می باشد به طوری که بالاترین سرعت داده را در مسافتهای طولانی، فراهم می کند.

مزیت مهم تکنولوژی PON ، عدم نیاز به جریان برق در نقاط اتصال OLT به ONT می باشد که تا حد زیادی هزینه های عملیاتی شبکه را کاهش می دهد. علاوه بر این تکنولوژی تجهیزات پون (PON) ، با کاهش طول نهایی فیبر نوری، باعث صرفه جویی در کابل کشی های مورد نیاز زیرساخت می گردد. همانطور که فقط یک رشته فیبر می تواند به تعداد 64 مشترک انشعاب یابد و این انشعاب نیز از طریق یک نود مرکزی و با استفاده از اسپیلیترها صورت می گیرد.